Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam.

Our Staff Members

張麟至牧師及師母

張麟至牧師生於台灣高雄,祖籍浙江浦江。台大電機系畢業。妻子徐宗和女士專研基督教勸慰學。一子一女,皆成年工作了。曾在紐澤西州普林斯頓教會、美門教會、馬利蘭中華聖經教會牧會34年。牧會時亦在西敏士神學院修習宗教學碩士、神學碩士及神學博士學位,專長在清教徒歷史神學。常為華人開設靈修神學、系統神學、清教徒靈修學、教會教義史、及聖經等課程。由2018年10月起,擔任亞特蘭大華人教會北堂之「主任牧師」。

Read more

Pastor Paul Chang

Pastor Chang was born in Kaohsiung, Taiwan, and is a native of Pujiang, Zhejiang Province. He graduated from the University of Taiwan, majoring in electrical engineering. His wife, Ms. Zonghe...

Read more

张麟至牧师及师母

张麟至牧师生于台湾高雄,祖籍浙江浦江。台大电机系毕业。妻子徐宗和女士专研基督教劝慰学。一子一女,皆成年工作了。曾在纽泽西州普林斯顿教会、美门教会、马利兰中华圣经教会牧会34年。牧会时亦在西敏士神学院修习宗教学硕士、神学硕士及神学博士学位,专长在清教徒历史神学。常为华人开设灵修神学、系统神学、清教徒灵修学、教会教义史、及圣经等课程。由2018年10月起,担任亚特兰大华人教会北堂之「主任牧师」。

Read more

 Jeremy Hill Authentic Jersey